Vodohospodářské stavby

Naše společnost TERMA a.s. má dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti při realizaci vodohospodářských staveb, a to již od roku 1996.

Společnost TERMA a.s. realizovala v průběhu své existence velkou škálu jak vodohospodářských staveb, tak i např. vodovodních a kanalizačních sítí apod.

Zajišťujeme stavby vodovodů a kanalizací včetně přípojek a jejich oprav.

Provádíme úpravy vodních toků a jejich revitalizace, máme bohaté zkušenosti při výstavbách čistíren odpadních vod včetně příslušných technologií.

Naše společnost je schopna nabídnout vysokou kvalitu svých prací, odbornost proškolených, zkušených pracovníků a profesionální přístup při realizaci jednodušších i technologicky náročných vodohospodářských staveb.

Vodohospodářské stavby

  • Úpravy a revitalizace vodních toků
  • Nová výstavba, rekonstrukce a oprava objektů na vodních tocích, jezy, opěrné zdi, retenční nádrže, stupně
  • Výstavba a rekonstrukce opěrných zdí a dlažeb z lomového kamene, břehové zpevnění, hrazení bystřin
  • Čištění vodních toků, rybníků, náhonů, požárních nádrží apod.
  • Zakládání nových rybníků,výstavba a opravy hrází, výpustních zařízení
  • Výstavba a opravy mostních objektů
  • Výstavba a rekonstrukce limnigrafických stanic
  • Výstavba a rekonstrukce měrných objektů podzemních vod
  • Dodávky a montáže čističkek odpadních vod (ČOV)
  • Dodávky a montáže rozvodů tepla, včetně ukládání potrubí, rekonstrukce teplovodů

Terma a.s. - generální dodavatel staveb, vodohospodářské stavby, pozemní a inženýrské stavby, autodoprava a zemní práce
2011 Created by M-Design, Publikační Systém Fantom PSF 3.5


Pracuji ...